New compositions and reconstructions (dapu) for the qin by TSE Chun-Yan

鳳凰台上憶吹簫

東皋琴譜(十七世紀)

  跟王迪老師版本的主要分別:此版本按原譜打譜,中段有移調效果。


下載曲譜
按此下載曲譜