New compositions and reconstructions (dapu) for the qin by TSE Chun-Yan

天風環珮

《西麓堂琴統》(1525)

  上一代琴人管平湖曾彈奏此曲的《風宣玄品》版本,張子謙則彈奏《神奇秘譜》版本。是次演出版本來自另一明朝琴譜《西麓堂琴統》,處理與前人稍有不同。此曲於《神奇秘譜》的題解如下:

臞仙曰:是曲之趣也,若夜寒月白,雲淡星稀,琅風玲玲,玉露湛湛。凜若神遊於太羅,仙遊於玄館。鏘然鳴珂,鏗然戛玉,不見其人,但聞瓊琚珊珊而已。使人聞之,可以起思仙之志,有換骨超凡之想。苟非神仙中人,豈能識之?


下載曲譜
按此下載曲譜