New compositions and reconstructions (dapu) for the qin by TSE Chun-Yan

莊周夢蝶

《梧岡琴譜》(1546)

  是曲屬「商角調」,用正調彈奏而以一絃為宮,並以純律調絃。有關商角調,《浙音釋字琴譜》曰:「是意也,有有半商半角之意。寫英雄之遺恨,嗟世事之浮漚,有慨嘆之音。」


下載曲譜
按此下載曲譜